Rozwój wsi i rolnictwa

Staramy się szczególnie troszczyć o polską wieś i polskich rolników. Przez całą kadencję wprowadzaliśmy programy, które wspierały rozwój rolnictwa, np. zwiększaliśmy zwroty akcyzy za paliwa rolnicze. Inwestowaliśmy w rozwój polskiej wsi, ale także wspieraliśmy lokalne wartości i tradycje, np. przeznaczając znaczące środki na wsparcie Kół Gospodyń Wiejskich czy na pomoc dla Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym też dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

Polskie produkty rolno-spożywcze są cenione na całym świecie, dlatego co roku wzrasta wartość ich eksportu.

Wykres 52. Polski eksport produktów rolno-spożywczych (w mld EUR)

Źródło: KOWR wg danych Ministerstwa Finansów.

Ostatnie lata charakteryzuje również stopniowe zacieranie się różnic w poziomie dochodów między rodzinami żyjącymi na wsi i w mieście. W latach 2014-2022 różnica między dochodem rozporządzalnym w gospodarstwach domowych na wsi i mieście spadła o 11 pkt. proc.

Wykres 53. Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwach domowych na wsi w relacji do gospodarstw domowych w mieście (miasto = 100 proc.)

Źródło: dane GUS.

Skip to content