Uszczelnienie systemu podatkowego – wielki sukces

Uszczelnienie systemu podatkowego zagwarantowało Polsce dobrą sytuację finansów publicznych. Dochody budżetu w latach naszych rządów wzrosły aż o 75 proc. Do budżetu wpłynęło 216 mld PLN więcej. Za czasów PO było to tylko 53 mld PLN.

Wykres 24. Wzrost dochodów budżetu państwa w latach 2007-2022 (w mld PLN, ceny bieżące)

Źródło: dane GUS i Ministerstwa Finansów.

Wykres 25. Wzrost wybranych dochodów podatkowych sektora finansów publicznych (w mld PLN, ceny bieżące)

Źródło: dane GUS i Ministerstwa Finansów.

Należy jednocześnie podkreślić, że udało nam się tego dokonać poprzez:

  •  obniżkę podatku PIT z 18 na 12 proc.,
  •  podwyżkę kwoty wolnej od podatku do 30 tys. PLN,
  •  podniesienie kosztów uzyskania przychodu do 3 tys. PLN,
  •  obniżkę CIT dla małych firm z 19 proc. do 9 proc.,
  •  wprowadzenie tzw. „estońskiego CITu”,
  •  obniżkę VAT na kilkaset produktów z 23 proc. do 8 proc. lub nawet 5 proc.

Tymczasem w czasach rządów PO mieliśmy do czynienia z ogromną wyprzedażą majątku narodowego na kwotę nawet 60 mld PLN, wywłaszczeniem obywateli ze 153 mld PLN zgromadzonych w OFE, podniesieniem stawki podatku VAT do 23 proc., a także podniesieniem wysokości składek ZUS.

Stabilne finanse publiczne są jednym z najważniejszych fundamentów całej gospodarki narodowej. Makroekonomiczna sytuacja Polski jest bardzo dobrze oceniana przez instytucje unijne oraz agencje ratingowe. Są one niezmiernie istotne w budowaniu pozycji Polski wśród międzynarodowych instytucji finansowych oraz inwestorów. Dokonując takiej analizy, Komisja Europejska oraz agencje ratingowe biorą pod uwagę liczne parametry, które są zestawione w tabeli 1. Wynika z niej, że Polska ma jedną z najbardziej stabilnych gospodarek w Unii Europejskiej.

Tabela 1. Dostępne dane za 2022 r. wskazują na brak większych nierównowag makroekonomicznych w Polsce

Kraj Bilans
obrotów
bieżących
Pozycja
inwestycyjna
netto
Dług
publiczny
Dług
prywatnego*
Stopa
bezrobocia
ogółem
Stopa
bezrobocia
młodych
Realny
efektywny
kurs
walutowy*
Względny
wzrost
cen nieruchomości**
Koszty
pracy
Proc. PKB,
średnia
3-letnia
Proc. PKB Proc. PKB Proc. PKB Proc.,
średnia
3-letnia
Pkt. proc.,
zmiana
przez
3 lata
Pkt. proc.,
zmiana
przez
3 lata
Proc., r/r Pkt. proc.,
zmiana
przez
3 lata
Austria 1,3 14,6 78,4 129,7 5,7 0,4 1,2 3,8 9,8
Belgia -0,7 53,6 105,1 169,7 5,9 1,9 -2,8 10,0
Bułgaria -0,8 -12,5 22,9 84,4 5,2 -1,4 3,8 -2,4 30,9
Chorwacja -0,1 -25,9 68,4 86,8 7,4 1,4 -1,5 3,6 12,3
Cypr -8,7 -105,3 86,5 248,4 7,3 2,0 -2,4 -4,4 2,5
Czechy -2,3 -19,7 44,1 78,8 2,6 1,6 5,0 0,8 14,4
Dania 10,0 64,2 30,1 214,7 5,1 0,5 -1,1 -7,3 7,2
Estonia -1,7 -20,5 18,4 95,3 6,2 7,0 1,9 4,7 21,4
Finlandia -0,9 -2,7 73,0 150,1 7,4 -3,5 -0,7 -4,1 8,0
Francja -1,2 -26,2 111,6 167,0 7,7 -3,4 -0,4 1,3 11,1
Grecja -7,7 -141,3 171,3 120,7 14,9 -6,1 -3,1 3,3 2,2
Hiszpania 0,7 -60,5 113,2 139,1 14,4 -2,7 -0,5 0,6 8,8
Holandia 5,6 75,1 51,0 229,3 4,2 -0,9 2,2 5,6 11,4
Irlandia 5,4 -120,7 44,7 168,1 5,5 -2,4 -2,6 5,5 -9,8
Litwa 1,1 -6,6 38,4 53,9 7,2 0,0 4,4 0,3 27,8
Luksemburg 4,2 28,2 24,6 340,6 5,6 0,6 0,6 3,8 15,8
Łotwa -2,7 -27,0 40,8 58,0 7,5 2,6 2,3 -0,2 18,6
Malta -0,8 52,3 53,4 129,2 3,6 -1,0 -1,2 1,2 10,1
Niemcy 6,3 71,1 66,3 120,4 3,4 -0,3 0,5 -1,5 7,4
Polska -0,7 -33,9 49,1 71,3 3,2 0,9 -0,4 -2,1 16,6
Portugalia -1,0 -83,9 113,9 157,0 6,5 0,7 -2,8 5,9 11,0
Rumunia -7,2 -40,9 47,3 47,9 5,8 1,8 1,0 -6,2 10,1
Słowacja -3,4 -62,1 57,8 93,9 6,5 2,8 3,1 1,3 13,4
Słowenia 3,6 -0,6 69,9 66,4 4,6 2,0 -0,4 2,7 10,0
Szwecja 5,6 39,8 33,0 215,3 8,3 2,3 2,1 -3,4 5,9
Węgry -4,4 -49,3 73,3 80,5 3,9 -0,6 -4,1 4,1 22,5
Włochy 1,9 3,9 144,4 113,8 9,0 -5,5 -1,8 -3,4 5,6

 

Uwagi: * dane za 2021 r.; * * różnica pomiędzy wzrostem cen mieszkań a inflacją konsumencką. To miara ostrzegawcza przed bańką na rynku nieruchomości.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu.

Skip to content